Image

Umgänge- och familjestöd

Umgängesstöd

Syftet med umgängesstödet är att det ska bidra till trygghet exempelvis när barnet saknar en nära relation till föräldern, när något umgänge inte ägt rum under lång tid eller när barnet av något annat skäl känner oro eller inte har tillit till föräldern. Barnets oro kan också bottna i att den förälder barnet bor hos känner oro över att ett umgänge ska ske och, oavsett om oron är befogad eller ej, överför sin oro till barnet. Det kan också finnas behov av umgängesstöd när umgängesförälderns omsorgsförmåga i något avseende brister.

Målet med umgängesstöd är att barn och förälder ska utveckla en trygg relation med varandra. Ett annat mål är att föräldrarna ska kunna samarbeta så bra så att umgänget kan fortsätta utan stöd av personal.

Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum.

Det måste innan första umgängestillfället stå klart för personal som medverkar vilka förutsättningar som gäller. När det är påkallat ska kontaktpersonen träffa barnet samt föräldrarna innan första umgängestillfället. 

Ansvarsfrågan för umgänget bör vara klarlagt för de inblandade. Sekretessfrågor och anmälningsplikten behöver ibland förtydligas.


Familjestöd

Att leva tillsammans är inte det lättaste, att ha svårt med kommunikationen i familjekonstruktionen partners/föräldrar/barn sinsemellan kan periodvis kännas utmanande. Familjer kan behöva stöd eller hjälp i olika faser i livet, och behovet av hjälp varierar. Man kan behöva någon som lyssnar, vägleder och ger stöd, då är det skönt att prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Vi finns här för att lyfta familjemedlemmarnas betydelse för varandra, detta sker genom att vi lägger fokus på människans resurser, att ge parterna perspektiv på helhetens för att kunna bidra till samspel.

Vi skildrar de mest kritiska situationerna och med professionellt stöd för föräldrar i olika funktionsnedsättningar.

I vårt familjestöd får ni kontaktpersoner till hela familjen.

Vi erbjuder:
MI- När man genom motiverande samtal vill förändra sin hemsituation

 • Vi skapar Allians och engagemang för familjen
 • Vi hjälper familjer att hantera svåra samtal inför varandra
 • Vi förstärker familjemedlemmarna att stärka delaktighet och tillit till varandra
 • Vi möter konflikter, väcker motivation hos varandra

DBT- Om man har behov av att bli mer stabil i sitt känsloliv

 • Medveten närvaro
 • Att skapa och bevara goda relationer
 • Att stå ut i kris
 • Att bekräfta sig själv och andra

ADL- Om man behöver ha stöd på hemmaplan och vill uppnå en bättre fungerande vardag

 • Laga mat
 • Städa, diska, göra inköp, planera dagen
 • Sköta barn
 • Hitta rätt i samhället

Om man behöver stöd i att lära sig att hantera samhällets olika funktioner såsom:

 • Bussträning
 • Rättigheter/skyldigheter
 • Utbildning
 • Arbetsmarknad/anställning
 • Hälsa och sjukvård
 • Hjälpmedel vid funktionsnedsättningar
 • Myndighetskontakter
 • Rättshjälp
 • Integration
 • Bostad

Nätverksarbete- När man vill ha stöd från anhöriga och andra i sin närhet och vill arbeta med en personlig nätverkskarta och vill kalla till ett nätverksmöte

Föräldrastöd- När man vill ha stöd i sin föräldraroll.

 • När man vill svetsa samman sin familj och att alla familjemedlemmars delaktighet i att få relationerna att fungera
 • Enskilt stöd för dig som förälder
 • Föräldrastöd i grupp
 • Stöd och hjälp med förskola och skola
 • Ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
 • Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
 • Förbättra samspelet i familjen
 • Skapa nätverk mellan de vuxna
 • Med barnet i fokus stötta föräldrarnas möjlighet att ta hand om barnen
 • Jag-stärkande insatser i föräldrarollen Stöd i krissituationer samt planering och motivationsarbete för familjens behov.

Melior Vita omsorg

Vi erbjuder Skyddat boende för kvinnor och medföljande barn, hbtq- och transpersoner samt män.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder.

Image
Image
Image

Att få leva ett liv fritt från hot och våld är en självklarhet

Kort om Melior

Melior Vita- Vi står för säkerhet, kompetens och trygghet.

Hos oss spelar etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning ingen roll, vi kan erbjuda ett anpassat skydd och stöd för alla.

För frågor kring boendet eller priser är ni välkomna att kontakta oss.

E-mail: info@melioromsorg.se
Telefon: 076-328 70 71
Telefon: 073-513 70 14

Org nr: 969790-5611 - Vi innehar F-Skattsedel.