Image

Boendeformer på Melior Vita

Hos oss blir varje enskild tilldelad en EGEN kontaktperson.

Våra lägenheter finns i Mellansverige, dess belägenhet är noga utvald. Lägenheternas geografiska läge ligger oberoende av varandra, för att kunna garantera säkerhet.

Alla lägenheter består av fullutrustade självhushåll, är fullt möblerade och har skalskydd med kod, lås och insynsskydd. Vi tillhandahåller även personlarm vid behov men kan också erbjuda andra larmlösningar utifrån önskemål.

I boendet finns väl utarbetade säkerhetsrutiner som rör den enskilde, personal och boendesäkerhet. Dessa revideras kontinuerligt och formas utifrån behov.

Verksamheten kan skräddarsy boendelösningar som är anpassade efter den enskilde eller familjens behov och sammansättning. Husdjur får naturligtvis också följa med.

Akuta placeringar | Vi är tillgängliga dygnet runt och har möjlighet att hämta den utsatte där hen befinner sig och på så sätt kunna skapa relation, ge stöd och förhoppningsvis ingivelse av trygghet direkt.
En engångsavgift om 1500 kr tillkommer dock när placeringen sker utanför kontorstid (vardagar 8.00- 17.00)

Vi erbjuder hämtning och lämning i hela Sverige

 

För sträckor längre än 30 mil tillkommer en kostnad om 18 kr/mil eller efter överenskommelse.

Skyddat boende |  Vi erbjuder högkvalitativt skyddat boende med säkerhet, kompetens och trygghet för kvinnor, medföljande barn, hbtq- och transpersoner och män.

De som kommer till oss får tillgång till en möblerad lägenhet med självhushåll där tanken är att den enskilde ska kunna bo så normaliserat som det är möjligt utifrån de förutsättningar som råder samt att vi vill värna om personens integritet och självbestämmande.  Våra boendelösningar är anpassade efter den enskilde eller familjens behov och sammansättning. Husdjur får naturligtvis också följa med.

Lägenheterna är fullt möblerade och har skalskydd med kod, lås och insynsskydd. Vi tillhandahåller även personlarm vid behov men kan också erbjuda andra larmlösningar utifrån önskemål0.

I boendet finns väl utarbetade säkerhetsrutiner som rör den enskilde, personal och boendesäkerhet. Dessa revideras kontinuerligt och formas utifrån behov.

Vi finns fortsatt tillgängliga för stöttning och kontakt efter utflytt om den enskilde önskar. 


Vi arbetar med riskbedömningar som FREDA, SARA och PATRIARK. Vi har även tagit fram en egen riskbedömning som vi använder oss månadsvis för att få en större helhetsbild av klientens mående och skyddsbehov om inget annat begärs av myndighet. Denna riskbedömning bifogar vi även med vid månadsrapporten.

Vi upprättar omgående en genomförandeplan tillsammans med den enskilde där vi planerar in behovet av det stöd och skydd utifrån situationen och förutsättningarna som råder. 

Utslussboende

Verksamheten har som ambition att kunna erbjuda etablering som innebär möjlighet till lägenhet med 1.a hands kontrakt. Denna boendeform är till för att klienten själv efter att ha varit inskriven en tid, skapat sig en sysselsättning, ekonomisk kontinuitet och är stark nog och redo att stå på egna ben men att skyddsbehovet fortskrider.

Vi finns fortsatt tillgängliga för stöttning och kontakt efter utflytt om den enskilde önskar. 


Stöd i boende | Denna boendeform har vi valt att dela in i tre nivåer för att göra behovet av stöd och skydd övergriplig. 

Nivå 1 | Här är vi behjälpliga för mer omfattande stöd som ex extern psykologkontakt och stöttning och struktur i vardagen.

Nivå 2 | Den enskilde behöver stöttning i ex. adl, matlagning och städning. Även här finns vi som ett tryggt, mer omfattande emotionellt stöd.

Nivå 3 | Vi erbjuder vägledning och stöttning när den enskilde har svårt att klara av att sköta om ett eget boende. Dagarna planeras och struktureras upp ingående. Insatsen på den här nivån är ofta oförutsägbar och stödåtgärder planeras över en längre period. Det enda kravet vi måste förhålla oss till på den här nivån är att enskilde ska kunna vara ensam nattetid. Vi kan dock erbjuda tillsyn nattetid.

Melior Vita omsorg

Vi erbjuder Skyddat boende för kvinnor och medföljande barn, hbtq- och transpersoner samt män.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder.

Image
Image
Image

Att få leva ett liv fritt från hot och våld är en självklarhet