Image

Så arbetar vi

Processen att bryta sig loss från destruktiva relationer är i allra högsta grad individuell och kan ge utryck på olika sätt. Vi sätter alltid individen i fokus och skräddarsyr individuella lösningar för varje enskild, utifrån den enskildes behov och önskemål samt utifrån placeringsbeslutet från socialtjänsten.

Vårt mål i arbetet med de våldsutsatta är inledningsvis att hjälpa dem att ta sig igenom och stå ut i uppbrottsprocessen för att sedan arbeta med att avnormalisera våldet som de varit med om, hjälpa dem att bearbeta det våld och traumatiska upplevelser som de har varit med om, stärka deras självkännedom och självkänsla för att få ett mer balanserat, sunt och självständigt liv.

Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv med fokus på självkänsla och självbestämmande. Våldsutsatta personer har ofta svårt att identifiera sig själva efter ett uppbrott. För att hitta och återfå kontroll över sig själva så arbetar vi främst utifrån Dbt och krishanteringens olika faser.

Vårt arbete regleras av ett kvalitets- och ledningssystem med tydliga rutiner och styrdokument som är särskilt framtagna för arbete med våld i nära relationer.

Då vi är en mindre verksamhet har vi även möjlighet att ta emot personer med särskilda behov såsom förstärkt stöd vid ex. fysiska funktionsnedsättningar, viss beroende- och missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Vi arbetar aktivt för att stärka klienternas eget säkerhetstänk. Utifrån standardiserade riskbedömningar som SARA, PATRIARK och FREDA kan vi, i samverkan med placerande myndighet, identifiera potentiella riskscenarion och arbeta för att minska riskerna för den enskilde.


För många våldsutsatta innebär en uppbrottsprocess även att man måste börja om sitt liv helt då man inte kan återvända till sin gamla bostad. Därför har vi implementerat rutiner för ett aktivt bostadsletande där vi går igenom både grunder och mer ingående samt tips och råd på hur man aktivt söker bostad på bästa sätt. Detta stöttar vi klienten med kontinuerligt under hela placeringstiden.


Så arbetar vi med barnrättsperspektiv | Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. Fem procent har gjort det ofta. Många barn som upplever våld blir också själva utsatta. Intervjustudier visar att tystnad ofta präglar barns reaktioner på våldet, vilket kan leda till att traumat osynliggörs.

Vi på Melior Vita lägger stor fokus vid och arbetar aktivt med att lyfta medföljande barns rättigheter till stöd och hjälp, utifrån sin specifika situation. Vi tar emot alla medföljande barn, oavsett kön eller ålder. Hos oss får medföljande barn en egen utsedd kontaktperson, som ansvarar för att se till att barnets behov lyfts fram och blir tillgodosedda. Rutiner finns för att genomföra särskilda inskrivningssamtal och säkerhetssamtal med barnen.

TMO- traumamedveten omsorg | På Melior Vita arbetar vi efter Rädda Barnens modell kring traumamedveten omsorg.

Traumamedveten omsorg är en förståelseram för hur viktiga vuxna skapar förutsättningar för läkning i vardagen för den som utsatts för trauma. Genom att ha kunskap om hur traumatiska händelser påverkar barn kan vi förstå och möta grundläggande behov hos de barn och unga vi möter i vår verksamhet.

Vid längre placeringar och efter överenskommelse med förälder kan stödsamtal enligt Trappan-modellen genomföras.

Vi har god kännedom om de aktiviteter som finns för barn i kommunen, och lotsar familjen till lämpliga aktiviteter efter de intressen som finns.

På Melior Vita arbetar vi aktivt för att stärka och stötta i föräldrarollen. Skulle vi känna oro för barnen, finns rutin för orosanmälan till socialtjänst.

Ett webbaserat journalsystem

Vid använder oss av ett webbaserat journalsystem som vid inloggning kräver tvåfaktorsautentisering, certifikat och användaruppgifter.

Här har vi valt att skapa och lägga alla dokument gällande klienten såsom personuppgifter, vårdplan, genomförandeplan, riskbedömningar, säkerhetsplanering etc för att på säkrast möjliga sätt förvara klientens underlag och personuppgifter.

All information som skickas inom eller från systemet är helt krypterad. Här har vi även möjlighet att skicka till exempel genomförandeplan till handläggaren helt krypterat.

Melior Vita omsorg

Vi erbjuder Skyddat boende för kvinnor och medföljande barn, hbtq- och transpersoner samt män.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder.

Image
Image
Image

Att få leva ett liv fritt från hot och våld är en självklarhet

Kort om Melior

Melior Vita- Vi står för säkerhet, kompetens och trygghet.

Hos oss spelar etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning ingen roll, vi kan erbjuda ett anpassat skydd och stöd för alla.

För frågor kring boendet eller priser är ni välkomna att kontakta oss.

E-mail: info@melioromsorg.se
Telefon: 076-328 70 71
Telefon: 073-513 70 14

Org nr: 969790-5611 - Vi innehar F-Skattsedel.